id="disclaimer" class="template-page">

Disclaimer

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 25 augustus 2022

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.vintagenomads.com en www.vintagenomads.myshopify.com, zoals beschikbaar gesteld door 'Vintage Nomads'. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Wilt u meer informatie, of heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@vintagenomads.com

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht.
Het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'Vintage Nomads'. Het intellectuele eigendom berust bij 'Vintage Nomads'

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing: Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nimmer een reden om een contract of overeenkomst met 'Vintage Nomads' te claimen of te veronderstellen.

'Vintage Nomads' streeft naar een zo nauwkeurig mogelijke website. Indien ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig of onjuist is, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Vintage Nomads aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Amendementen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van www.vintagenomads.com en www.vintagenomads.myshopify.com.